Generuj automatycznie bezpieczne i spójne dane testowe. Wykorzystaj dane produkcyjne w sposób zgodny z przepisami RODO.

Zadbaj o ochronę informacji poufnych i zgodność z przepisami RODO.

 Chcesz przyspieszyć cały proces wytwórczy oprogramowania dzięki bezpiecznemu wykorzystaniu danych produkcyjnych w testach?

 

Dane produkcyjne są doskonałym źródłem danych do weryfikacji jakości oprogramowania, ale wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Z pomocą naszego rozwiązania wykorzystasz istniejące dane produkcyjne w procesach weryfikacji jakości rozwijanego oprogramowania. Skrócisz czas przygotowania danych testowych. W automatyczny sposób wykryjesz dane wymagające anonimizacji, oraz wykonasz cały proces maskowania i zasilenia  danymi z zachowaniem integralności w całym wielosystemowym środowisku.

Chcesz zapewnić 100% pokrycia danymi testowymi w procesie testów automatycznych w ramach CI/CD?

 

Tworzenie danych może wykonywać się automatycznie w zaplanowanym harmonogramie w ramach pipline DevOps. Zautomatyzuj proces tworzenia danych testowych w celu ograniczenia ryzyka związanego z niską jakością danych, które mogą wstrzymywać testy automatyczne oraz powstanie luk w pokryciu testami – przy jednoczesnym zmniejszeniu wymaganego wysiłku manualnego. .

Chcesz zapewnić bezpieczeństwo danych w środowisku nieprodukcyjnym w chmurze?

 

 Środowisko testowe lub deweloperskie jest jednym z tych punktów w firmie, gdzie najłatwiej dochodzi do wycieku danych. Może to być niezdiagnozowany błąd w kodzie, nierzetelny pracownik lub współpracownik biorący udział w projekcie, lub umieszczenie środowiska na zewnątrz strefy bezpieczeństwa organizacji. Niezależnie czy jest to środowisko Cloud czy serwerowe. Wykorzystanie danych przez osoby nieuprawnione naraża organizację na straty ekonomiczne oraz konsekwencje związane z RODO.

Chcesz zapewnić realizację prawa do zapomnienia, bez inwestowania w zmiany systemów dziedzinowych w Twojej organizacji?

 

Zewnętrzne narzędzie, pozwalające na zastosowanie jednolitej polityki w zakresie usuwania danych klienta, jest tańszą alternatywą na zrealizowanie jednego z podstawowych wymagań RODO. Dodatkowo nie musisz się obawiać, że realizacja prawa do zapomnienia spowoduje bezpowrotną utratą cennych danych o zachowaniu klientów.

  Poznaj nasze nowe rozwiązanie Soflab GALL,
które umożliwia anonimizację danych w środowisku nieprodukcyjnym oraz poprawia zgodność firmy z wymaganiami RODO.

Zapobiegaj utracie danych poufnych

Szybko i łatwo anonimizuj lub pseudonimizuj duże wolumeny danych

Realizuj prawo do zapomnienia bez utraty informacji o zachowaniu klienta

Zadbaj o zgodność z RODO

  Co to jest Soflab GALL?

Soflab GALL (Global Anonymisation Linked Loader) powstał w oparciu o doświadczenie naszego zespołu, który zrealizował wiele projektów związanych z kompleksowym testowaniem środowisk oraz wdrożeń w obszarze Business Intelligence.

Rozwiązanie to umożliwia zespołom programistycznym i testowym wykorzystanie baz danych, zawierających wiarygodne informacje, które dzięki anonimizacji są bezpieczne, a jednocześnie zachowują spójność. Pozwala również na pseudonimizację i realizację prawa do zapomnienia w środowiskach produkcyjnych.

  Najważniejsze cechy Soflab GALL

Anonimizacja danych poufnych na żądanie, przy zachowaniu ich spójności 

Soflab GALL zastępuje wybrane dane prawdziwe, danymi fikcyjnymi, które mają spójne i realne wartości. Spójność zostaje zachowana zarówno w ujęciu technicznym (utrzymanie więzów integralności anonimizowanych baz), jak i merytorycznym (integralność danych między poszczególnymi systemami anonimizowanego środowiska, jak również odwzorowanie reguł biznesowych, które wynikają z systemów np. PESEL w relacji do daty urodzenia). Konfiguracja reguły anonimizacji danych odbywa się w oparciu o polskie algorytmy np. numer PESEL.

Możliwość realizacji wielu przebiegów (etapów) anonimizacji

Soflab GALL został przygotowany w taki sposób, aby proces anonimizacji był:

  • powtarzalny – za każdym powtórzeniem anonimizacja będzie dawała inny efekt, przy zachowaniu spójności danych;
  • możliwy do podzielenia na etapy, które są uruchamiane niezależnie. Pomiędzy poszczególnymi etapami można przewidzieć przerwę, wynikającą z konieczności np. przygotowania środowisk testowych dla kolejnych systemów dziedzinowych lub pozwalającą na analizę wrażliwości kolejnej paczki danych.

Generowanie danych testowych

Rozwiązanie pozwala na parametryzowane powielenie danych wejściowych z zachowaniem spójności danych i jednocześnie – dzięki anonimizacji – utworzenie nowych danych np. z wejściowego jednego klienta można utworzyć na wyjściu kilku klientów, przy czym, dzięki zastosowaniu mechanizmów losowania, każdy z nich będzie miał inne nazwisko.

Możliwość anonimizacji lub pseudonimizacji dowolnych baz, lub ich fragmentów

Narzędzie umożliwia wydajną i skalowalną anonimizację danych. W procesie wdrożenia rozwiązania określany jest zakres danych, które zostaną użyte do anonimizacji.

Realizacja prawa do zapomnienia zgodnie z ustaloną polityką

Po zdefiniowaniu reguł usuwania danych dla wybranych systemów dziedzinowych, Soflab GALL zapewnia implementację reguł na tych systemach w sposób ciągły i w pełni automatyczny.

Otwarta architektura

Soflab GALL łatwo dostosowuje się do środowiska organizacji i istniejących rozwiązań. Rozwiązanie może realizować proces anonimizacji na podstawie plików csv np. zawierających zrzut zawartości tablic z systemu lub systemów przeznaczonych do anonimizacji. Może również wykorzystywać bezpośrednie połączenie do baz danych, opartych na motorach, dla których jest dostępny sterownik jdbc lub connector Python.

Wybór modelu zasilania jest elementem strategii anonimizacji danych.

  Jak skorzystać z Soflab GALL?

Skontaktuj się z nami

i umów na prezentację narzędzia.

Na bazie analizy środowiska firmy

wielkości, złożoności baz oraz liczby zidentyfikwoanych danych poufnych zaproponujemy wdrożenie.

  Dlaczego Soflab?

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWYWANIA SIĘ DO POTRZEB BIZNESOWYCH KLIENTÓW

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

ZESPÓŁ KOMPETENTNYCH EKSPERTÓW

Łączymy kompetencje eksperta w zakresie Quality Assurance i Business Intelligence tak, aby dane gromadzone w Twojej organizacji zostały wykorzystane w efektywny i bezpieczny sposób.

KOMPLEKSOWA USŁUGA

W ramach usług oferujemy opracowanie zakresu implementacji, instalację i konfigurację Soflab GALL oraz szkolenie dla użytkowników.

W ramach wdrożenia pakietu anonimizacyjnego można uwzględnić dodatkowe usługi, w szczególności dostosować narzędzia do potrzeb organizacyjnych (dopasowanie sposobu autoryzacji, szaty graficznej, terminologii itp.)